قطعه کوبیت: سقفی ۰۳۵ کوبیت ۱۸۰

قطعه سقفی کوبیت ۱۸۰ یک مؤلفه مهم در دستگاه‌های سنگ‌شکن کوبیت ۱۸۰ تن محسوب می‌شود. این قطعه در سه کد مختلف ۰۳۴، ۰۳۵ و ۰۳۶ تولید و مصرف می‌شود، با تعداد مصرفی ۳ عدد برای هر کد. وزن کد ۰۳۴ و ۰۳۵ برابر ۵۰ کیلوگرم و وزن کد ۰۳۶ برابر ۷۰ کیلوگرم است.

قطعه کوبیت: سقفی ۰۳۵ کوبیت ۱۸۰

قطعه سقفی کوبیت ۱۸۰ یک مؤلفه مهم در دستگاه‌های سنگ‌شکن کوبیت ۱۸۰ تن محسوب می‌شود. این قطعه در سه کد مختلف ۰۳۴، ۰۳۵ و ۰۳۶ تولید و مصرف می‌شود، با تعداد مصرفی ۳ عدد برای هر کد. وزن کد ۰۳۴ و ۰۳۵ برابر ۵۰ کیلوگرم و وزن کد ۰۳۶ برابر ۷۰ کیلوگرم است.

سقفی ۰۳۵ کوبیت ۱۸۰ بر روی ابرویی ۱۸۰ مونتاژ شده و به عنوان سقفی دستگاه، جهت جلوگیری از خردایش ابرویی ۱۸۰ مورد استفاده قرار می‌گیرند. قطعه سقفی کوبیت ۱۸۰ یکی از اجزای کلیدی دستگاه‌های سنگ‌شکن است که در کارخانه نوین ماسه ساز طراحی و تولید می‌شود.


دیگر قطعات کوبیت

نامتوضیح کوتاه
سقفی ۰۳۴ کوبیت ۱۸۰یک قطعه مهم در دستگاه‌های سنگ‌شکن کوبیت ۱۸۰ تن است. [مطالعه توضیح کامل]
سقفی ۰۳۵ کوبیت ۱۸۰جهت جلوگیری از خردایش ابرویی ۱۸۰ مورد استفاده قرار می‌گیرند. [مطالعه توضیح کامل]
بغل بند ۱۷/10
بغل بند 17/23 ضربه گیر کوبیت
بغل بند ۰۵۱ کوبیت
بغل بند 01 (کاشی 17*17) کوبیت
بغل بند 02 (کاشی 17*20) ،کوبیت
بغل بند 06 کوبیت
ابرویی کوبیت 120
بغل بند ۱۰/۵ کوبیت
بغل بند 10/10 کوبیت
بغل بند 11/2 کوبیت
بغل بند 11/3 کوبیت
بغل بند 11/4 کوبیت
بغل بند 11/5 کوبیت
بغل بند 11/6 کوبیت
بغل بند 11/7 کوبیت
بغل بند 11/8 کوبیت
بغل بند 11/9 کوبیت
بغل بند 11/11 کوبیت
بغل بند 11/12 کوبیت
بغل بند 11/13 بغل بند 11/14
بغل بند 11/15 کوبیت
بغل بند ۱۷/۸
بغل بند ۱۷/9
بغل بند ۲۵×۲۵ مربعی
بلبرینگ کوبیت 120 و 180
بوش های کوبیت
پوسته یاتاقان کوبیت
پیچ رگلاژ سندانی و ابرویی کوبیت
پیچ و مهره بغل بند و سندان کوبیت
پین روپوش روتور
جا سندانی کوبیت
چکش کوبیت 120
چکش کوبیت 180
خشاب چکش کوبیت ۱۲۰
خشاب چکش کوبیت ۱۲۰ و ۱۸۰
خشاب چکش کوبیت ۱۸۰
درپوش ساده، مرکب و کور
روپوش روتور 120
روپوش روتور کوبیت ۱۲۰ و ۱۸۰
روتور کوبیت 120 و 180
رینگ و گردگیر یاتاقان کوبیت
سقفی ۰۳۶ کوبیت
سقفی ۱۱/۱۶ کوبیت ۱۲۰
سقفی ۱۱/۱7 کوبیت ۱۲۰
سقفی ۱۱/55 کوبیت ۱۲۰
سندان تو پر ۳ پیچ
سندان تو پر 4 پیچ
سندان تو پر 2 پیچ
سندان کشویی کوبیت ۱۲۰
سندان کشویی کوبیت ۱۸۰
شفت کوبیت 120 و 180
فنر چکش کوبیت
فولی سر الکتروموتور کوبیت
فولی سر شفت کوبیت
نعل اسبی کوبیت 120 و 180
بغل بند ۰5 کوبیت
بغل بند 20×20 کوبیت
بغل بند ۱۷/۱1
بغل بند ۰۳ کوبیت
بغل بند 10/8 کوبیت