قطعات کوبیت

نامتوضیح کوتاه
سقفی ۰۳۴ کوبیت ۱۸۰یک قطعه مهم در دستگاه‌های سنگ‌شکن کوبیت ۱۸۰ تن است. [مطالعه توضیح کامل]
سقفی ۰۳۵ کوبیت ۱۸۰جهت جلوگیری از خردایش ابرویی ۱۸۰ مورد استفاده قرار می‌گیرند. [مطالعه توضیح کامل]
بغل بند ۱۷/10
بغل بند 17/23 ضربه گیر کوبیت
بغل بند ۰۵۱ کوبیت
بغل بند 01 (کاشی 17*17) کوبیت
بغل بند 02 (کاشی 17*20) ،کوبیت
بغل بند 06 کوبیت
ابرویی کوبیت 120
بغل بند ۱۰/۵ کوبیت
بغل بند 10/10 کوبیت
بغل بند 11/2 کوبیت
بغل بند 11/3 کوبیت
بغل بند 11/4 کوبیت
بغل بند 11/5 کوبیت
بغل بند 11/6 کوبیت
بغل بند 11/7 کوبیت
بغل بند 11/8 کوبیت
بغل بند 11/9 کوبیت
بغل بند 11/11 کوبیت
بغل بند 11/12 کوبیت
بغل بند 11/13 بغل بند 11/14
بغل بند 11/15 کوبیت
بغل بند ۱۷/۸
بغل بند ۱۷/9
بغل بند ۲۵×۲۵ مربعی
بلبرینگ کوبیت 120 و 180
بوش های کوبیت
پوسته یاتاقان کوبیت
پیچ رگلاژ سندانی و ابرویی کوبیت
پیچ و مهره بغل بند و سندان کوبیت
پین روپوش روتور
جا سندانی کوبیت
چکش کوبیت 120
چکش کوبیت 180
خشاب چکش کوبیت ۱۲۰
خشاب چکش کوبیت ۱۲۰ و ۱۸۰
خشاب چکش کوبیت ۱۸۰
درپوش ساده، مرکب و کور
روپوش روتور 120
روپوش روتور کوبیت ۱۲۰ و ۱۸۰
روتور کوبیت 120 و 180
رینگ و گردگیر یاتاقان کوبیت
سقفی ۰۳۶ کوبیت
سقفی ۱۱/۱۶ کوبیت ۱۲۰
سقفی ۱۱/۱7 کوبیت ۱۲۰
سقفی ۱۱/55 کوبیت ۱۲۰
سندان تو پر ۳ پیچ
سندان تو پر 4 پیچ
سندان تو پر 2 پیچ
سندان کشویی کوبیت ۱۲۰
سندان کشویی کوبیت ۱۸۰
شفت کوبیت 120 و 180
فنر چکش کوبیت
فولی سر الکتروموتور کوبیت
فولی سر شفت کوبیت
نعل اسبی کوبیت 120 و 180
بغل بند ۰5 کوبیت
بغل بند 20×20 کوبیت
بغل بند ۱۷/۱1
بغل بند ۰۳ کوبیت
بغل بند 10/8 کوبیت